Konkurs "Potyczki Ekonomiczne" 2019/2020

 1. Zespoły zakwalifikowane do II etapu
 2. Zadanie problemowe
 3. Zespoły zakwalifikowane do Finału Konkursu Potyczki Ekonomiczne

REGULAMIN KONKURSU
POTYCZKI EKONOMICZNE 
w ramach programu edukacyjnego „Ekonomia na co dzień”

AKTUALIZACJA

§1
INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady udziału uczniów szkół podstawowych, realizujących w bieżącym roku szkolnym program „Ekonomia na co dzień”, w konkursie wiedzy ekonomicznej Potyczki Ekonomiczne (zwany dalej Konkursem).
 2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości (FMP) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kieleckiej 1/1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000094358 (zwanym dalej Organizatorem).
 3. Partnerami programu „Ekonomia na co dzień” są Narodowy Bank Polski (NBP) oraz Fundacja Warszawski Instytut Bankowości (WIB).
 4. Program realizowany jest przy współfinansowaniu Narodowego Banku Polskiego (NBP) oraz  Fundacji Warszawski Instytut Bankowości (WIB).
 5. Udział w konkursie pozwala na sprawdzenie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji programu „Ekonomia na co dzień”.
 6. Konkurs trwa od 03.10.2019 roku do 15.06.2020 roku.
 7. Konkurs składa się z trzech etapów. Wyboru zwycięzców finału Konkursu dokona Jury.

7.1 W skład Jury w pierwszym etapie Konkursu wejdzie przedstawiciel NBP, przedstawiciel FMP oraz ekspert z zakresu edukacji ekonomicznej - przedstawiciel placówki doskonalenia nauczycieli.
7.2 W skład Jury w drugim etapie Konkursu wejdą: przedstawiciel FMP, przedstawiciel środowiska biznesu.
7.3 Finał Konkursu oceniać będzie Jury w składzie: przedstawiciel NBP, przedstawiciel WIB, przedstawiciel FMP.

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 2. Regulamin jest dostępny na stronie http://www.ekonomia-na-co-dzien.junior.org.pl

§ 2
ZASADY KONKURSU

 1. Do I etapu – szkolnego mogą przystąpić wszyscy uczniowie realizujący program „Ekonomia na co dzień”. Trzyosobowe zespoły uczniów mają za zadanie opracowanie i przeprowadzenie minimum jednego ćwiczenia z zakresu edukacji ekonomicznej ze swoimi rówieśnikami lub z młodszymi kolegami. Forma ćwiczenia jest dowolna. Odbiorcami działań mogą być dzieci- od przedszkolaków i młodzież, uczniów szkół podstawowych. 
 2. Czas na wykonanie zadania w I etapie upływa 29.02.2020 roku.
 3. Podstawą przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie do dnia 29.02.2020 roku internetowej aplikacji,         z opisem zrealizowanego zadania, dostępnej na stronie internetowej http://www.ekonomia-na-co-dzien.junior.org.pl. Zakłada się możliwość dołączenia zdjęć, PPT (maksymalna objętość: 10 slajdów, maksymalny rozmiar: 20 MB), MP3, MPG lub AVI (maksymalny czas trwania: 3 minuty, maksymalny rozmiar: 20 MB).
 4. Jury zakwalifikuje 36 zespołów do następnego etapu, na podstawie oceny wypełnionej aplikacji.
 5. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej http://www.ekonomia-na-co-dzien.junior.org.pl do 11 marca 2020 roku.
 6. Kryteria oceny: zakładany cel oraz efekty realizacji ćwiczenia, różnorodność środków przekazu treści, oryginalność, zasięg – liczebność uczestników, możliwości dalszego wykorzystania materiału.
 7. Zakwalifikowane do II etapu zespoły otrzymują do rozwiązania zadanie problemowe dotyczące ich najbliższego środowiska lokalnego. Szczegóły zadania zostaną upublicznione na stronie FMP po rozstrzygnięciu I etapu, najpóźniej do 13 marca 2020 roku.
 8. Zespoły zakwalifikowane do II etapu nadsyłają rozwiązanie zadania problemowego drogą elektroniczną. Termin nadesłania rozwiązania upływa. 30 kwietnia 2020 roku.
  Na podstawie nadesłanych drogą elektroniczną rozwiązań Jury w składzie: przedstawiciel FMP, przedstawiciel środowiska biznesu wyłoni 12 zespołów do ogólnopolskiego finału Konkursu. Decyzja Jury jest ostateczna. Ogłoszenie wyników na stronie internetowej nastąpi 22 kwietnia 2020 roku.
 9. Ogólnopolski finał Konkursu odbędzie się w terminie 8-15 czerwca 2020 roku. Do finału przystępują trzyosobowe zespoły pod opieką nauczyciela. Finał będzie się składał z 3 konkurencji:
  9.1. Przygotowanie (dowolną techniką) projektu plakatu edukacyjnego „Polski złoty 1919-2019”Projekty należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres urszula.sierzant@junior.org.pl, do 8 czerwca 2020;
  9.2. Opracowanie rozwiązania studium przypadku i przesłanie go drogą elektroniczną na adres: urszula.sierżant@junior.org.pl do 8 czerwca 2020 roku. Studium przypadku zostanie przesłane zespołom do 10 maja 2020 roku.
  9.3. Test wiedzy – przeprowadzony online, w dniu 9 czerwca 2020 roku.
 10. W dniach 8-15 czerwca 2020 roku Komisja dokona oceny nadesłanych prac.
 11.  Sześć zespołów, które otrzymają najwyższą liczbę punktów z plakatu, rozwiązania zadania problemowego i testu zostanie zaproszonych do udziału w rundzie finałowej, podczas której będą odpowiadać na pytania o różnych stopniu trudności (każdy zespół będzie miał do wyboru pytania za 1,2,3 pkt.). Runda finałowa odbędzie się online 15 czerwca.
 12. Jeden nauczyciel może zgłosić do Konkursu więcej niż jeden zespół uczniów.
 13. Nie będą dopuszczane do Konkursu prace, których treści naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub zagrażają dobrom osobistym osób trzecich.
 14. Organizatorzy ponoszą koszty organizacji i przeprowadzenia Konkursu

§ 3
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

 1. Test i konkurencje, do których przystąpią finaliści Konkursu oceniane będą przez Jury w składzie: przedstawiciel NBP, przedstawiciel WIB, przedstawiciel FMP.
 2. Decyzja Jury jest ostateczna.
 3. Zwycięzcą Konkursu zostanie zespół, który podczas finału zdobędzie łącznie największą liczbę punktów za poszczególne zadania konkursowe.
 4. W finale zostaną nagrodzone 3 zespoły uczniowskie.
 5. Organizator przewiduje w Konkursie nagrody w postaci smartfonów dla uczestników trzech najlepszych zespołów uczniów i nauczycieli-opiekunów oraz dyplomy i słuchawki bezprzewodowe dla wszystkich finalistów i dla uczestników II etapu.
 6. Żadnemu zespołowi nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę lub nagrody innego rodzaju.
 7. Nagrody i dyplomy zostaną przesłane firmą kurierską na adres szkoły i nazwisko nauczyciela do dnia 30 czerwca 2020 roku.

§ 4
PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik będący Nauczycielem oraz przedstawiciel ustawowy Uczestnika będącego Uczniem, przystępując do Konkursu oświadcza, że Uczestnikowi przysługuje pełnia praw autorskich majątkowych i osobistych (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994; Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) do utworów (Prac Konkursowych) nadesłanych w Konkursie.
 2. W przypadku jakichkolwiek roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw do utworów (Prac Konkursowych), Uczestnik (przedstawiciel ustawowy) zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności w powyższym zakresie.
 3. Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Pracy Konursowej i zakwalifikowania się co najmniej do II etapu Konkursu przenosi nieodpłatnie na Organizatora całość autorskich praw majątkowych do nadesłanej Pracy Konkursowej na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zgłoszenia do Konkursu, zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Dz. U. z 2017 r., poz.880 ze zm., w tym w szczególności:
  1. w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania utworów - utrwalanie, zwielokrotnianie i wytwarzanie każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i optycznego, techniką cyfrową,
  2. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami - wprowadzanie do obrotu, w tym publiczne wystawianie i udostępnianie za pośrednictwem środków masowego przekazu, egzemplarzy utworów utrwalonych i zwielokrotnionych w sposób określony powyżej, jak również użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy,
  3. w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej - publiczne udostępnianie w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, a także wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie oraz publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  4. udostępnianie w sieci internet, w tym na stronach internetowych należących do Organizatora,      a także udostępnianie w ramach portali i mediów społecznościowych (np. Facebook, YouTube),
  5. nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity utworów utrwalonych w formie zapisu audiowizualnego,
  6. wykorzystania dla celów wewnętrznych Organizatora w ramach materiałów korporacyjnych i promocyjnych, niezależnie od ich formy, nakładu i sposobu publikacji,
  7. wykorzystania w celu promocji Organizatora, w ramach materiałów promocyjnych, niezależnie od ich formy, nakładu i sposobu publikacji,
  8. dokonywania wszelkich zmian, jakie Organizator uzna za celowe, w tym łączenia z innymi utworami, a także dzielenia na części.
 4. Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Pracy Konursowej i zakwalifikowania się do co namniej II etapu Konkursu przenosi  na Organizatora autorskie prawa zależne do nagrodzonej Pracy Konkursowej, tj. prawo do adaptacji, przeróbek lub modyfikacji utworu, a następnie korzystania z utworów zależnych oraz rozporządzenia nimi wedle swobodnego uznania Organizatora, a także przenosi na Organizatora prawo do udzielania zgody na wykonywanie praw zależnych.
 5. Uczestnik  Konkursu z chwilą przesłania Pracy Konursowej i zakwalifikowania się do co najmniej II etapu Konkursu upoważnia Organizatora do nieodpłatnego wykorzystania jego wizerunku, na polach eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie.
 6. Zwycięzca Konkursu upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utworów, w tym prawa do:
  1. decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu,
  2. decydowania o nienaruszalności formy i treści utworu oraz do ich rzetelnego wykorzystania (integralność),
  3. decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu.

§ 5
KONTAKT Z ORGANIZATOREM I WYKONAWCĄ

 1. Po stronie Organizatora osobą odpowiedzialną za realizację Konkursu jest Urszula Sierżant; mail: urszula.sierzant@junior.org.pl

§ 6
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych uczestników w pierwszym i drugim etapie Konkursu jest szkoła do której uczęszcza uczeń. Administratorem danych osobowych uczestników finału Konkursu jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości (FMP) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kieleckiej 1/1.
 2. Uczestnicy zakwalifikowani do finału Konkursu wyrażają zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją Konkursu. W imieniu uczniów poniżej 16 roku życia biorących udział w Konkursie zgodę wyrażają rodzice lub opiekunowie prawni.  Nauczyciel przekaże do FMP maile wysłane przez rodziców o treści Wyrażam zgodę na udział córki/syna/podopiecznej/podopiecznego w finale konkursu „Potyczki Ekonomiczne” w ramach programu edukacyjnego „Ekonomia na co dzień” rok szkolny 2019/2020. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych mojej/ mojego: córki/syna/podopiecznej/podopiecznego w zakresie imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu mailowego, dla celów realizacji i promocji programu „Ekonomia na co dzień” Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu.
 4. W razie konieczności dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe na polecenie Administratora oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Dane osobowe uczestników nie będą jednak profilowane, ani przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje także publikację imienia i nazwiska Uczestników będących finalistami Konkursu, wraz z podaniem nazwy szkoły, na stronie internetowej www.junior.org.pl.
 6. Uczestnicy Programu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych powinno być przesłane listem poleconym na adres siedziby Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, 02-504 Warszawa, ul. Kielecka 1/1.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w finale Konkursu.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie http://www.ekonomia-na-co-dzien.junior.org.pl.
 2. Dokonując zgłoszenia do Konkursu, Uczestnicy potwierdzają, że wyrażają zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie.
 3. W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, o których powiadomi uczestników na stronie programu. 
 4. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.junior.org.pl oraz przekazana drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez nauczycieli w formularzu zgłoszeniowym. Uczestnikom będzie przysługiwało prawo niezaakceptowania zmian Regulaminu. Niezaakceptowanie zmian Regulaminu będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie http://www.ekonomia-na-co-dzien.junior.org.pl i obowiązuje przez cały czas trwania Konkursu.